THE MYCROFT CONCLUSION
DET NEOTROPISKA FÖRETAGET

 

 

Inledning

Exterritorialrätt

Jag är kritisk

Diabainein-diabas

Den kvalificerade åskådaren

1 maj-
demonstration


Revolutionsmönster

Angående en intervju med en konsthallschef

Inför ett symposium om bildens och musikens släktskap: tankar, frågor, rubriker

Brev till min vän konstprofessorn

Det Neotropiska Företaget

Graffiti

Generalpaus

Voyeurism

Att kunna se - Utopier - Funktion

Konstens Fögderi

Hem till Rooke-Mycroft

mycroft knife

INFÖR ETT SYMPOSIUM OM BILDENS OCH MUSIKENS SLÄKTSKAP: TANKAR, FRÅGOR, RUBRIKER.BREV:

Här som avtalat före midsommar min A 4:a
(tillsammans med ett personligt förklarande brev).

Först några frågor beträffande Viking Eggelings film “Diagonalsymfoni”:
Är filmen en bildtolkning av musik eller är den en (ljudlös) “musikalisk” tolkning med ett nytt formspråk - genom den rörliga bilden som ett nytt (1924) konstnärligt medium?
Andra frågor i anslutning till den abstrakta konst-filmen:
Är rörliga bilder genom sitt användande av tiden i uttrycket därför, per definition, ljudlös musik (genom graden av sin abstraktion och sin tidslighet)?
Alluderar den rörliga bilden på vår kunskap om notskrift: genom rörliga former, notationer = (ljudlös) musikalisk bildupplevelse?
Är rörliga bilder en mer adekvat bildtolkning av musik än statiska bilder?

Så till mera generella frågor:
Om musik tolkas till en statisk bild: kan då samma bild återtolkas till samma musik?
Om en statisk bild tolkas till musik införes ett tidsbegrepp - genom musikens utsträckning i tiden. Kan då samma musik återtolkas till samma bild (i en annan tid)?

Stämmer intrycket som bilden skapar mer överens med den “bild” den skapar vid tolkningen genom musik, än det gör vid tolkningen i ord?

Stämmer intrycket av ett musikstycke “överens” med den bild som det kan ge upphov till - men stämmer då också bilden överens med den andre konstnärens avsikt och/eller omvänt?

Att uttrycka sig i bild eller i musik (ljud) är subjektiva uttryck, men båda disciplinerna vilar på erfarenhet och kunskap ; både om konstformen i sig själv, och om betydelsen av åskådare och åhörare för att uttrycket skall vara meningsfullt som konst.

Både bild och musik är till sitt uttryck språkspel; språk som i sin sociala funktion är bärare av konst-konventionella handlingsmönster.
Dock ligger det i det konstnärliga uttrycket, i dess språk, en ständig självständighetssträvan och en önskan att frigöra sig från dess, ofta
utifrån pålagda, spelkonventioner. I dessa strävanden kan konstarter både närma sig och överlappa varandra.
De kan i detta syfte, förutom att tydliggöra sin idé, uppgå i en verkningsfullare och kraftfullare enhet, vilket inte skulle vara möjligt att uppnå för en enskild disciplin.
Frågan är i detta stycke: vad förenar bild och musik?

Det finns säkert kongenialitet mellan konstarter, men då det här gäller analogin musik/bild och bild/musik anser jag det värdefullt att föra in sinnesanalogin som avgjort viktig i sammanhanget.
Till symposiet borde därför knytas en bildkonst- och musikbevandrad filosof av facket, i och för redogörandet av begrepp som sinnesanalogi, sinnesdata, analogislut etc i sammanhang som ligger i symposiets tema.

Andra frågor och områden som har med saken att göra - utan speciell ordning:
Syn, hörsel, motorik, perseption.
Notationer, notskrift, olika typer av notskrift. Kunskapen om musikens notbild i relation till den bildkonstnärliga formen: bestämmer den rent praktiskt den “musikaliska”bildens former? Med andra ord: finns det en överensstämmelse mellan “notbilden” och “musikbilden”, visuellt och/eller ljudmässigt?

Hur förklara musikupplevelsen genom bildspråket?
Hur förklara musikupplevelsen i ord, genom det skrivna språket?
Hur förklara bildkonstupplevelsen i ord, genom det skrivna språket?
Hur förklara bildkonstupplevelsen genom musik?

När blir ljud musik?
Vinare, indianer, egyptier, musikarkeologi (i förhållande till dess resultat i sin samtida bildvärld och i vår nutida musikvärld).

Filmbilden: -”musikbilden”.
Scenbilden: - musik-teater-opera.
Dansbilden: - scenbilden-koreografin-musiken.

Och så en sista fråga:
Incitamentet -”den första bilden”- för konstskapandet då det gäller bild/musik - musik/bild: är den visuell eller är den ljudande?

Detta var min A 4:a!

Så till brevet: