VIKING EGGELING-SÄLLSKAPET
I den korta meningen (under Eggeling, Viking) i Nationalenencyklopedin (NE): "År 1988 bildades i Lund ett Viking Eggeling-Sällskap med syfte att främja kännedomen om och stödja forskningen kring E." döljer det sig avsevärt mer:

"Viking Eggeling-sällskapet verkar primärt genom att skapa förutsättningar och vara en plattform för nutida konstnärligt skapande: som spelscen, kommunikation och förmedling för konst som beskriver nutiden genom processer i bild, musik, rörelse, ljus, ljud, multimedialt eller i andra former eller strukturer.

Viking Eggeling, som gett namn åt sällskapet, är som internationellt erkänd innovatör av den abstrakta filmen den ende svenske konstnär som fått en plats både i den moderna konstens och filmens historia genom att vara den förste som förde in tiden i fysisk mening i västerländsk bildkonst - som en motsvarighet till musikens utsträckning i tiden."

Viking Eggeling-sällskapet bildades den 8 november 1988 på Konstmuseet/Arkiv för dekorativ konst i Lund - Viking Eggelings födelsestad.
Jag hade vid den här tiden sedan ett flertal år tillbaka studerat 1910-20-talets Europa såväl ur historiskt som konsthistoriskt perspektiv med utgångspunkt från hur förhållandena var inom ämnessfärerna på 1980-talet. Därvid väcktes tanken på ett Viking Eggeling-symposium i Lund och härav föddes i sin tur tanken på ett sällskap bakom ett sådant arrangemang.

VIKING EGGELING-SÄLLSKAPET OCH JAG

Jag sammanställde ett ca. 60-sidigt kompendium i 360 ex. om Viking Eggeling som jag dels sände till olika personer och institutioner, dels var tänkta för ett framtida sällskaps medlemmar.
Jag skickade det, tillsammans med brev i saken, till ett 100-tal personer som kunde tänka sig vara intresserade av ett sådant sällskap, och som jag sedan följde upp med otaliga personliga sammanträffanden.
Ett 30-tal personer var kallade till det konstituerande mötet. "samtliga involverade visade stor entusiasm inför bildandet av sällskapet och för de intentioner som härigenom kunde förverkligas."

"Mötesdeltagarna välkomnades av chefen för Konstmuseet/Arkiv för dekorativ konst, Gunnar Bråhammar. Detta gjorde han dels i kraft av sin position på Arkivmuseet, dels som ´gammal cineast´. Gunnar Bråhammar berättade om Viking Eggeling, och hur han visat hans filmer. Han uttryckte sitt stöd för ett Viking Eggeling-sällskap och den kreativa anda som detta skisserde. Han överlämnade ordet till sällskapets initiativtagare Bengt Rooke."

Jag talade om mitt "mångåriga förhållande med Viking Eggeling som tyvärr kännetecknades av en viss brist på näring. Ty trots ljuspunkter som utställningen "Rörelse i konsten" på Moderna Museet i Stockholm 1961, Louise O´Konors, Stockholm, doktorsavhandling om Viking Eggeling 1971 och Oscar Reutersvärds föreläsning på Konsthallen i Lund med anledning av Viking Eggelings hundraårsdag 1980, finns det förvånansvärt lite material och kunskap om Viking Eggeling i Lund och i Sverige.
Så väcktes tanken på att försöka skapa Viking Eggeling-symposier och därmed ett Viking Eggeling-sällskap i Lund - Viking Eggelings födelsestad. Detta för att tillvarata det lokala såväl som det internationella kulturarv som Viking Eggelings konstnärskap representerar. Ett studium av tiden, tankarna och världen som omgav Viking Eggeling kan öka förståelsen för hans personliga och konstnärliga verksamhet."

Viking Eggeling-sällskapet konstituerades, stadgar antogs, styrelse valdes och administrativa- och andra frågor behandlades. Till att justera detta protokoll valdes Marianne Nanne-Bråhammar och Nils Palmborg. Viking Eggeling-sällskapets första styrelse: Gunnar Bråhammar, ordf. Oscar Reutersvärd, v. ordf. Bengt Rooke, sekr. Paul Christian Sjöberg, skattmästare, Hans Pålsson, Carl Magnus, Cecilia Nelson, Jan Olsson, Cecilia Hultberg.

"Oscar Reutersvärd, som gjort stora initialinsatser vid sällskapets tillblivelse, åtog sig generöst att bekosta öl och "elegant smörgås" vid presentationen av Viking Eggeling-sällskapet för pressen på Grand den 18 januari". Detta hölls i Sten Broman-salen som ett lunchmöte. "Oscar Reutersvärd presenterade Viking Eggeling, sällskapet och det kommande symposiet på ett sitt mest spirituella sätt och med mycken kunskap som stämde till eftertanke, såväl före som efter "Diagonalsymfoni" visats." (Filmen visades i en kasettversion via TV-monitor.)

Under sällskapets första år valdes på mitt förslag Louise O´Konor, författare till det enda större arbetet om Viking Eggeling, till hedersmedlem i sällskapet.

Jag övergick från sekreterarsysslan, så snart det blev möjligt efter starten, till arbetsgruppen (som förutom mig bestod av Cecilia Nelson och Jan Olsson) och tog itu med med organisatoriska frågor, med det första Viking Eggeling-symposiet, logotype, medlemsmärke och bevis, med brevpapper-kuvert, trycksaker, medlemsvärvning, pressmöte och annat sådant.

Symbolen för Viking Eggeling-sällskapet.
Publicerat i den berömda tidskriften MA 1924 i Budapest.Det första Viking Eggeling-symposiet avhölls 10 - 17 mars 1989.
10 teckningar och en målning av Viking Eggeling, lånade från Nationalmuseum och Moderna Museet var på plats på Konstmuseet/Arkiv för dekorativ konst, liksom filmen"Diagonalsymfoni". Program:
Fredagen den 10 mars: prof. Oscar Reutersvärd öppnar utställningen med föredrag. Söndagen den 12: Konsert, prof. Hans Pålsson med elever "Musik kring Viking Eggeling". Måndagen den 13 mars: Semenarium: kl. 13.15 - 15.00. doc. Louise O´Konor, Stockholm, på Litt.vet.inst. avd. teater, drama, film, och kl 20.00 på Spartas Auditorium: Lunds stud. filmst.: "Viking Eggeling och den abstrakta filmens pionjärer". Konferencier: doc. Louise O´Konor. Musik: Bengt Jakobsson.
Tisdagen den 14, kl 10.15.- 15.00. Seminarium: doc. Louise O´Konor, "Viking Eggelings liv och verk". på Inst för konstvetenskap. Onsdagen den 15. Stig Nystrand, filosofiska inst. Lund: "Tankar och idéströmningar verksamma under Viking Eggelings tid", Konstmuseet/Arkiv för dekorativ konst. Torsdagen den 16. Föreläsning prof. Charles Wilson University of Illinois, USA: "Naum Gabo, hans person, hans idéer och hans verk, prof. Wilson presenteras av prof. Janne Ahlin, Konstmuseet/Arkiv för dekorativ konst.
Fredagen den 17 mars: Symposiet avslutas: Lunds kommuns skulptur "Vertical construction number 2, Kinetic" av Naum Gabo avtäckes restaurerad. Diskussion kring sällskapets verksamhet som plattform för fortsatt forskning och konstnärligt skapande i Viking Eggelings anda. Samkväm. Konstmuseet/Arkiv för dekorativ konst.

Vid sällskapets första årsmöte den 17 oktober 1989 föreläste professor Gösta Werner, Stockholm, om "Diagonalsymfoni i källhistoriskt perspektiv".

"Som framgått--- har Viking Eggeling-sällskapets verksamhet under---året i hög grad präglats av information" - (ca. 8.000 utskick) - "och har gått i ett vetenskapligt tecken.
Nästa år har sällskapet tänkt sig som en konstnärlig manifestation."

Under det följande året bestod den utåtriktade verksamheten främst av en svensk/dansk föreläsningsserie som behandlade modernismen ur olika synvinklar. Folke Edwards, professor vid Konsthögskolan i Stockholm höll i Konsthallen den 14 mars den första föreläsningen: "Ande eller materia - ett idéhistoriskt perspektiv på det moderna genombrottet"; den 21 mars fil. dr. litteraturvetaren och kritikern Peter Luthersson: "När modernismen inte kom till Sverige" också i Konsthallen, medan professor Peter Madsens från Köpenhamn offentliga föreläsning den 9 april "Om futurismen" var förlagd till Litteraturvetenskapliga institutionen.

I Lunds strävan att uppmärksamma viktiga lundensiska kulturpersonligheter och efter förslag från sällskapet, avtäcktes en minnesplaket till Viking Eggelings ära vid Stortorget, och efter ytterligare ett annat förslag från sällskapet inköpte kommunen en 35 mm. och en 16 mm. kopia av Diagonalsymfoni, Viking Eggelings magnum opus, att ingå i Lunds samlingar av offentlig konst.


Den 21 oktober 1990 (på 110-årsdagen av Viking Eggelings födelse) framfördes, som en gåva från Viking Eggeling-sällakapet till Lund under det pågående 1000 års jubileet, "Diagonalkantat till Lund 1000 år", komponerad och framförd av Leo Nilsson, elektronik; Mats Persson, flygel; Peter Schuback, cello; komponerad kring Viking Eggelings film "Diagonalsymfoni", som visas i konserten, ingående i verket." Konserten ägde rum i Stadshallen.

1990, den 31 oktober: Två klassiska surrealistiska filmer, Louis Bunuels och Salvador Dalis "Den andalusiska hunden" från 1928 och "Guldåldern" från 1930 visades. Litteratur kring ämnet och filmerna kommenterades av Jan Torsten Ahlstrand, Konstmuseets/ADKs nye chef.


Den 4 april 1991. Konsert, uruppförande i Lunds Domkyrka: "Musica Diagonale", per organo in onore di Viking Eggeling" komponerad av Sven Hultberg, framförd av Per Rydén, orgel (föregånget av verk av Bach, Duruflé och Messiaen).

Den 23 och 25 september 1991, prof. Kristin Thompson, University of Wisconsin at Madison, USA, föreläste i Konsthallen, dels om belgaren Charles Dekeukeleire´s filmer från 1928-29 vilka har beröringspunkter med Viking Eggeling, dels om "Film exhibitions, conferences and festivals during the 1920`s".

Utdrag ur verksamhetsberättelsen förelagd sällskapet vid årsmötet på Skissernas Museum den 21 oktober 1992: "Utåt sett har sällskapet i år haft låg aktivitet. Det PM om "1993 års Viking Eggeling-symposium om bilden och musikens släktskap" som förra årsmötet tog del av, talade sitt tydliga språk om ett väldigt krafttag, och styrelsen beslöt därför att avstå från det annonserade video-konst-symposiet under våren 1992.
Den arbetsgrupp som arbetade med 1993 års symposium var Sven Sandström, konstvetenskap, Bengt Edlund, musikvetenskap och Bengt Rooke, Viking Eggeling-sällskapet. Efter ett års arbete, med otaliga möten och omfattande skriftväxling hamnade gruppen i ett akademiskt noll-läge, och enligt sällskapet i en opraktisk inaktivitet. Därför beslöts att skrinlägga projektet."

"Sedan februari i år arbetar Viking Eggeling-sällskapet, praktiskt taget kontinuerligt med projektet "Viking Eggeling-dagar i Lund", t.v. huvudsakligast genom Bengt Rooke, Rabert Berg och Leo Nilsson ---. Tillsvidare involverade --- : Star Hotell, Musik i Skåne, Ars Nova/Musikhögskolan i Malmö, Ulf Selin (som professionell marknadsförare), sponsorkontakter är tagna för tryckning av folder till sex språk (tyska, engelska, franska, danska, italienska och svenska) om Viking Eggeling-sällskapet ---."

"Under verksamhetsåret har två av sällskapets prominenta medlemmar avlidit: I december 1991 avled kompositören Sven Hultberg, vars verk "Musica Diagonale per organo di Viking Eggeling" sällskapet i samarbete med Musik i Skåne och Domkyrkoförsamlingen lät uppföra i Domkyrkan den 4 april. Vid begravningen representerades Viking Eggeling-sällskapet av Bengt Rooke.

Heideggerkännaren och konstfilosofen Richard Matz avled under sommaren, vilket först senare kom till sällskapets kännedom. Richard Matz översatte Viking Eggelings texter. Dessa var så gott som färdiga (sånär som på några bildtexter). Var materialet nu finns och hur sällskapet ska kunna hedra Richard Matz finner styrelsen som en snar uppgift."

Dessa översättningar hade pågott sedan 1989 och var att ta reda på under 1992 (Jag hade dels pr. brev, dels pr. telefon kontakt med Harry Järv, Stockholm, som inte ställde sig avvisande, till en utgivning av dessa via tidskriften Fenix). Den beslutade produktionen av ljud/bild-CD och stereo-och videokassetter var också viktig.

Viktigast var dock att föra projektet "Viking Eggeling-dagar i Lund" i hamn och detta upptog hela min tid under året.
Vid årsmötet den 21 oktober 1992 valdes jag till ordförande i Viking Eggeling-sällskapet, och den färdiga skissen till projektbeskrivningen av "Viking Eggeling-dagar i Lund" kunde presenteras vid mötet.

1992, den 21 oktober på Skissernas museum "Musik/Bild-soiré". Musik av Gunnar Jansson framförd av Niels Ullner, Köpenhamn, cello. Professor Harald Thafvelin talade om en skulpturgrupp av Maria Schad, och hon själv presenterade tre reliefer som partitur.
Uruppförande av filmen "Geometriska vadstenar" av Michael Palmgren. Allt som ett arrangemang "i Viking Eggelings anda" av Maria Schad.

Under 1993 tog projektet fart, jag sände den 11 maj det slutliga (prel.) programmet, med brev och övriga handlingar till Kulturnämnden.
Detta program låter sig inte i sin helhet beskrivas här, men det hade två grundstrukturer, en konstnärlig och en organisatorisk, i stort ledde jag båda.

Det konstnärliga delen: "1. Uruppförande av den amerikanske kompositören Michael Joseph Smiths verk AUM för stråkorkester, träblåsare och saxofon (komponerat via ett datorstyrt koncept). Verket framföres av Tiblisi Chamber orchestra från Georgien under ledning av Vadim Shubladze.
2. Symposium under ledning av professor Jan Olsson, Filmvetenskap, Stockholm, kring Viking Eggeling, 20-talskonsten och Weimarrepubliken.
3. Presentation av Bild-CD-skiva baserad på Viking Eggelings abstrakta film "Diagonalsymfoni" (1925) - skivan är under produktion -. 4. Multimediaartisten Adrian Johnston, England, framför specialskriven musik till den klassiska stumfilmen "Die Strasse" (1923) - som visas.
5. Symposiets huvudföreläsare är professor Miriam Hansen, Chicago, USA. 6. Ytterligare symposieinslag som ännu inte är fastlagda.
7. Utomhuskonsert på Stortorget med Stadshallen eller Rådhuset som fond av den svenske kompositören Johannes Johanssons laserverk "Konsert för laser". 8. Framförandet av ytterligare ett, ännu inte bestämt, högteknologiskt verk."
(Verkligheten blev ju till slut av omständigheterna en annan.)

Den organisatoriska delen: 1. Programrådet, där jag som ordf.och konstnär var sammankallande, Leo Nilsson, kompositör, musiker, lärare i akustik vid musikhögskolan i Stockholm och Maria Schad konstnär och arkitekt. 2. Ledningskommitén med kulturchef Gunnar Haag, Musik i Skånes chef Birger Ericson, jag som ordf. i Viking eggeling-sällskapet och Rabert Berg som sekr.
3. Marknadsföringsgruppen, ledd av Infomationsprojekt Ulf Selin AB, genom seniorkonsult Ulf Sellin och jag som ordf. i sällskapet.

Lunds kommun engagerade sig på allvar, enkannerligen kommunalrådet Annika Annerby-Jansson.
Ett kansli för Viking Eggeling-dagarna i Lund ordnades med full informationservice, utskick, tele, fax, dator, etc med en projektanställd personal, allt på översta våningen i Stadshuset, vars lokaler inreddes av sällskapet och där vi kunde arbeta effektivt och ta emot sällskapets nu många besökare.

På det utökade styrelsemötet den 4 oktober på kulturchefens rum, Kulturförvaltningen (som jag deltog i per telefon från Sjukhuset) övriga närvarande: Jan Olsson v.ordf., Rabert Berg, sekr., Leo Nilsson (pr.telefon, Stockholm.), Lota Ekströmer, revisor, Maria Schad, revisor, Gunnar Haag, kulturch. Lunds kommun, Ulf Selin, marknadsförare, Edit Pelkin, projektanställd. På mötet bestämdes de avgörande befattningarna och ansvarsfördelningarna klarlades inför projektets genomförande, med programråd och att projektet skulle ha en enskild kassa (skild från sällskapets) att redovisas särskilt för projektet. Ulf Selin redogjorde för marknadsföringsstrategin, styrelsen informerades om, och presenterades för Edit Pelkin (som senare byttes ut mot en bättre kraft: Karin Månsson) och dennas projektanställning och Ulf Selin presenterade hennes arbetsuppgifter närmare. Handledare för projektarbetaren var jag och Ulf Selin.


Den nya informationsfoldern som jag producerat och låtit trycka på fem språk (tyska, engelska, franska, italienska och svenska) framlades.

Med början den 26 oktober i Kommunhuset i Svedala med en presentaion av projektets såväl konstnärliga som geografiska gränsöverskridande karaktär - mötet var initierat av Annika Annerby-Jansson och hölls för Johan Bengt-Pålsson och i samtal med ett antal andra politiker - höll jag ett tiotal möten med olika personer, tjänstemän och organisationer angående projektet fram till årsmötet den 17 november 1993.
Jag återvaldes där som sällskapets ordf.och till styrelsen valdes Jan Olsson, Rabert Berg, Oscar Reutersvärd, Ann-Kristin Wallengren, Cecilia Nelson, Carl Johan Lindström, Janne Ahlin, Jan Torsten Ahlstrand, Ralf Sarela. Till styrelsen adjungerades Maj Hardevall som internationell sekreterare. Revisorer: Maria Schad och Lota Ekströmer.

Vid det konstituerande styrelsemötet 1993.11.22 på Kulturförvaltningen valdes Jan Torsten Ahlstrand till vice orförande, Rabert Berg till sekreterare, och Ralf Sarela till skattmästare i Viking Eggeling-sällskapet. Det beslöts bl.a. att ett brev skulle iordningställas som svar på förfrågningar, dels på svenska, dels på engelska samt en "kuvert-information" på engelska. Ansvariga: ordf. och Maj Hardevall.


Under 1994 satt jag (för Viking Eggeling-sällskapet) som sakkunnig representant i Lunds kommuns utredning "Lund som centrum för eletroniska konstformer" vars utredare/projektledare var tonsättaren Leo Nilsson.

Mellan den 26 oktober -93 och den 20 september -94, höll jag ca 200 dagboksförda möten och sammankomster med anledning av Viking Eggeling-dagarna/projektet samtidigt som jag på fulltid skötte kansliarbetet.

Då fick jag av hälsoskäl stanna upp -, (jag hamnade på sjukhus, och efter hemkomsten därifrån ordinerades jag att helt avstå från alla arbetsuppgifter).

Under den föregående tiden hade informationer (författade förutom på svenska, på engelska, franska tyska och italienska), tagits fram av mig, och distribuerats genom kansliet. Detta låg även på disketter (tillsammans med brev, rundskrivelser etc). Allt fanns på kansliet.

Ca. 3.200 st.(!) informationer och utskick hade gjorts till direkta namn och adresser till personer i den kulturella sfären samt till andra berörda i Sverige och runt världen.
Utskicken var grupperade ungefärligen enl. föjande: medlemmar och privatpersoner; museer och institutioner; statliga och kommunala organ; andra organ och sammanslutningar; vänorter; studieförbund; fackpress; dagspress; radio och TV.
Materialet fanns dels på disketter dels utskrivet på kansliet.

Information om Viking Eggeling-sällskapet/Viking Eggeling-dagarna hade skickats, förutom runt Sverige,- till 36 länder (!) runt världen.

Viking Eggeling-priset i form av en plexiglasstatyett som valdes av sällskapet; priset skapades av Alexius Huber i fem varianter. De ses här ovan. Förslaget längst till höger valdes som sällskapets pris till därför förtjänt person.
Den förste mottagaren: Peter Wollen, ”Professor of Film at the University of California, Los Angeles, USA. He has directed independent feature films and been curator of a number of international art exhibitions”. Books: ”Signs and Meaning in the Cinema”, ”Cinema and Readings and Writings”, and ”Raiding the Icebox”.


1994 års Viking Eggeling-dagar var såväl nationellt som internationellt färdig-kontrakterade och färdig-organiserade.
Biljetter och medlemskort (för fem år framåt), nya medlemsnålar och kuvert samt trycksaker var framtagna och fanns på kansliet.
Två omgångar bas-information om sällskapet och Viking Eggeling-dagarna var skickade till såväl fack- som dagspress.

Vårt samarbete med Musik i Skåne, beslutsfattare och andra inom Lunds kommun var det bästa, så ock med tryckeri samt samtliga andra berörda inför det stundande evenemanget.
Inför årsmötet låg Viking Eggeling-sällskapets räkenskaper i god ordning färdiga för revisorerna hos skattmästaren.
Enligt styrelsen och arrangemangsdeltagarnas tidigare beslut skulle Viking Eggeling-dagarnas räkenskaper hanteras separat, och färdigställas senare - efter evenemanget.

Den 5 oktober överlämnade jag fakta och råd angående Viking Eggeling-dagarna och sällskapets årsmöte till vice ordföranden Jan Torsten Ahlstrand för att han skulle ta hand om det praktiska slutförandet av 1994 års Viking Eggeling-dagar och sällskapets årsmöte.

Efter att under tiden ytterligare starka medicinska argument fogats till min sjukdom, befanns det lämpligt att jag slutade all min aktuella verksamhet för vila, och att jag helt skulle lämna samtliga mina uppdrag med omedelbar verkan.

Den 14 oktober 1994 lämnade jag därför, av hälsoskäl, också formellt mitt uppdrag som ordförande i Viking Eggeling-sällskapet och som medlem av sällskapets styrelse - till vilken jag av samma skäl inte önskade bli återvald vid det kommande årsmötet.


Se vidare om Viking Eggeling-sällskapet: "Tidsfasetter"

[Rooke Time Home Page] [Bengt Rooke]