KRW

HAPPENINGSKULPTUR
Föregångare till de senare KRW-aktionerna var den ”happeningskulptur” som jag uppförde i egen regi på Stortorget i Malmö.
Efter en personlig förfrågan från Röda Korset för att samla folk kring en insamling som skulle ske en vecka efter förfrågandet, och då jag gavs fria händer att välja såväl material som plats och vad jag ville utföra, accepterade jag utfordringen.
(Som material valde jag en stor billast med trävirke i bestämda dimensioner och en del färg som kunde anses behövas.)

Av detta skapade/uppförde jag under dagen en två våningar hög skulptur med collage och/med levande människor/musiker.
Skulpturen hade efter färdigställandet vida ”fångstarmar” ut över torget - genom dessa ”fångades” passerande in i verket.

Den 5 oktober 1963, i toppen av ”happeningskulpturen”, vajade KRWs - för tillfället ifråga nyskapade flagga - för första gången ”over det hele”.

Under uppförandet av Happeningskulpturen på Stortorget i Malmö.

KRW bildades 1963 som en organisation av svenska målare, skulptörer, musiker, fotografer, författare och journalister. (Bokstavskombinationen avsåg givetvis att alludera på "konstnärs"- "fackföreningen" - KRO, Konstnärernas Riksorganisation).
Bokstavskombinationen KRW stod för Rolf Kronkvist, musiker, Bengt Rooke, konstnär, Per Wahlöö, författare; men givetvis fanns det en mängd medlemmar, såsom Maj Sjöwall, Sture Johannesson, Lars Åby (som svarade för fotot till den KRW-producerade filmen "Place in Time" efter en idé och råmanus av den amerikanske konstnären och författaren St. Leger Joynes Jr., Per Svensson m.fl. (0ch efter en tid även av flera in- och utländska medlemmar).
KRW:s stadgar § 1. lyder "KRW vars presidium har sitt säte i Malmö är en sammanslutning av kulturarbetare och har till sin uppgift att verka för främjande av gemensamma intressen samt att genom samverkan skapa förutsättningar för kulturlivets aktivisering."


Från vänster: Jag, Per Wahlöö, Maj Sjöwall, Rolf Kronkvist
Foto: Sture Johannesson

DEN FÖRSTA OKTOBERAKTIONEN: Utställde 13 st. fyra meter höga collageskulpturer på olika offentliga platser. Skulpturerna kritiserade den kommunala kulturpolitiken. Utsällningen annonserades i dagspressen: "Bengt Rooke utställer i Malmö".

"KRW inledde sin verksamhet i Malmö den 27 oktober 1963. Nattetid placerade man ut ett antal träskulpturer på offentliga platser. Skulpturerna var signerade av de tre huvudmedlemmarna.

Man gav samtidigt ut ett manifest som inleddes med orden: ´Vi fordrar ett klart ställningstagande och att var och en visar sin vilja att satsa sin egen person i konsten. Att konsten bedöms utifrån konstnärens intentioner och inte från de synpunkter som anläggs av någon konstpolis´".


Söndagspromenerande malmöbor och stadens fäder läser KRW:s manifest: här på Stortorget framför Residenset och Rådhuset.

För att sprida dessa och andra idéer i manifestet använde KRW även pressen som ett konstnärligt verktyg. Den konkreta frågan som väcktes var avsaknaden av en konsthall och den rådande politiska handlingsförlamningen då det gällde att lösa den rådande kultursituationen i Malmö. En upprörd diskussion med ett stort antal artiklar och inlägg kom att föras i dagspressen där olika personer med anknytning till stadens kulturliv uttalade sin syn på KRW och på KRW:s syn på Malmös kultursituation. KRW deltog bl. a. med artiklar i debatten.
Jag bötfälldes för utställningen.

KRW arrangerade bl.a. den censurstängda happeningexpon "3 konstnärer" i Malmö vid årsskiftet 1963-64. Byggmästare Eric Sigfrid Persson hade ställt en lokal i Kopparhuset om 600 kvm till KRW:s förfogande. Utställningen var en tidig motsvarighet till den danska POEX 65 hållen på Den Frie i Köpenhamn två år senare.
Utställningen i Kopparhuset censurstängdes av Eric Sigfrid Persson samma dag den öppnades med hans egen rent personliga och ofaktiska, ytterst vagt och dimmigt formulerade, hänvisning till att utställningen var pornografisk.


Avveckling av utställningen i Kopparhuset: fr.v. Pelle Svensson, jag och Arne Lovén.
Ur DN 4/1-64: ”En konstutställning i Malmö.... blev stoppad av byggmästare Sigfrid Persson, som upplåtit lokalen.... Anledningen var att två av verken var obcena. Det föreställde två skyltar där fula ord ingick i texten.
Utställningen var avsedd att bli en s k happening, där allt kan hända. Man hade engagerat en österrikisk poet, H C Artman, spanjoren Fradera och Drakabyggarna. Vidare skulle extrem musik få spelas liksom abstrakta filmer visas. Sammanlagt tio ungdomar har varit engagerade under ledning av Malmökonstnären Bengt Rooke och författaren Per Wahlöö. .....”

KRW deltog bl.a.i "Första Örestadskonferensen" på Ven 1964 i ett s.k. "situationistiskt ting" tillsammans med den danska grenen av situationisterna, (med en från de Internationella situationisterna avvikande mening, [se fotnoten situationister]) de s.k. Bauhaus Situationiste med bl.a. Jens Jørgen Thorsen och Jørgen Nash.
Följden av konferensen blev bl.a. ett öppet brev till Nordiska rådet i vilket ordet "peripeo" nämns för första gången i detta sammanhang.

Från vänster: Liz Zwick, Hardy Strid, Mette Aare, Jens Jørgen Thorsen, Maj Sjöwall, Per Wahlöö, Jørgen Nash, Novi Maruni, Jag, Siviä Kronkvist, Björn Rosendahl.
Foto: Rolf Kronkvist

"Vi tar ansvaret för Örestads peripeo","Den uppgiften har de nordiska situationisterna, kulturarbetarnas avantgarde med bl.a. Per Wahlöö och Bengt Rooke tagit på sig..."(SDS 28/1-64). Artiklar i samtliga Malmö-tidningar m.fl runt Öresund.

KRW gjorde därefter utställningar och medverkade i olika arrangemang, soaréer, m.m. på båda sidor Öresund, gjorde "drive-in"utställningar och producerade film etc.

"I handelsregistret för Malmö stad hava under tiden 3-8 augusti 1964 införts anmälningar av följande här boende personer att härstädes idka:.. Bengt Inge Rooke i Malmö samt Per Fredrik Wahlöö och Maj Sjöwall, född Sjöwall båda i Stockholm, ämna idka handel samt utställnings- och publiceringsverksamhet härstädes i bolag under firma KRW-produktion Rooke & Co. Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. Malmö rådhus den 12 augusti 1964. Magistraten." (SDS torsdagen den 13 augusti 1964)

"Chefen för Justitiedepartementet meddelar härigenom på ansökan av Bengt Inge Rooke, Per Fredrik Wahlöö och Maj Sjöwall med firma KRW-Produktion Rooke & Co---bevis att hinder enligt tryckfrihetsförordningen icke möter att från tryckeri i Malmö---utgiva en periodisk skrift med titeln: "Peripeo". Detta bevis gäller intill dess det återkallas. Stockholm den 30 september 1964. Herman Kling."


ANDRA OKTOBERAKTIONEN bestod i att KRW reste en 7 1/2 m. hög kultur-kommunalkritiserande taggtrådsskulptur med död tupp i Rörsjöparken i Malmö. Samtliga medverkande i aktionen signerade den med namn som KRW-medlemmar. KRW-manifestet distribuerades även denna gång i anslutning till skulpturen. "Rörsjöparken var då aktuell genom att skulptören Palle Pernevi fått i uppdrag att där uppföra en offentlig skulptur, benämnd "Tupp", ett uppdrag han avsade sig när gatunämnden (!) ställt sig tvivlande till dess kvaliteter."
Jag bötfälldes ensam.

(Om KRW:s planering, noggranna organisation och annat sådant då det gäller såväl den första- som andra- oktoberaktionen och KRW-data i övrigt: se Tidsfasetter)

"- Det var ingen tillfällig nyck det här säger skulptören Bengt Rooke (i en intervju med anledning av den andra oktoberaktionen)---Aktionen beslöts vid sammanträde inom KRW den 27 september, och detta beslut är protokollfört i bästa ordning---.
"- Ingen skall nämligen kunna påstå att vi handlar efter stundens ingivelser tillägger författaren Per Wahlöö---KRW:s åtgärder är väl överlagda, och det ligger en allvarlig syftning bakom våra aktioner."


Mer om KRW och dess verksamhet finns berättat i "TIDSFASETTER......."

[Rooke Time Home Page] [Bengt Rooke]