KABBALAN


Kabbala [ka´ba- la](via medeltidslat. av hebr. qabbala ´tradition´,´hemlig lära´), kabbalism, benämning såväl på judisk mystik i allmänhet som på en esoterisk (hemlig) lära som utvecklades på 1100-talet men byggde på äldre bibliska och apokalyptiska visioner av den himmelska tronvagnen, merkava, och de himmelska hallarna (hekhalot).
Den byggde också på en mytisk-gnostisk skrift, ”Sefer Yetzira” (”Skapelsens bok”) från 200-500-talen, som spekulerar över Gud och skapelsen.

Härvid spelar läran om de tio sefirot (ett slags grundläggande principer) en betydande roll liksom de 22 bokstäverna i det hebreiska alfabetet.

Mystikerna menade att Gud skapat allt genom sitt ord, alltså genom bokstäverna i det hebreiska alfabetet (Talmud, Berakhot 55a).
Deras hemliga innebörd behandlas bl.a. i hekhalotlitteraturen och i kabbalans klassiska verk ”Zohar”(´Strålglans´)

(I sammanhanget bör här även annan bokstavsmystik nämnas.)

Kabbalan har också en lära om uppkomsten av det onda som slagg eller avfall från skapelsen.
Genom kontemplativ hängivelse (devequt) och inre bön (kawwana) kan människan höja sig till det gudomliga.

Även en lära om själavandring, gilgul, utbildades.


Den egentliga kabbalan uppkom i Provence genom läror från skriften ”Bahir”(Klarhet), som bl.a. den nyplatonske filosofen Isak ben Abraham (f.ca 1160,d. 1235), känd som Isak den Blinde, vidareutvecklade.

Ett nytt centrum för kabbalan uppstod i Gerona (Kastilien) vid slutet av 1200-talet.
De främsta lärarna här var Moses ben Nachman eller Nachmanides (f.ca 1194, d. 1270), och Moses de León (f.ca 1240, d.1305); den sistnämnde gäller som fördattare till delar av ”Zohar”.

När judarna år 1492 fördrevs från Spanien, sökte sig en del kabbalister bl.a. till Safed i Norra Palestina och grundade där ett nytt centrum för kabbalan som fick framstående lärare i Moses Cordovero (1522-70) och Isak Luria (1534-72).
Den lurianska kabbalan lär bl.a. att Gud själv till följd av en kosmisk katastrof befinner sig i exil och skall återställas genom att det kringspridda gudomliga ljuset återförs till sin källa. Israels folk är Guds partner i denna reparation av världen (tiqqun olam).

Kabbalan har trots sin invecklade lära varit mycket populär och har i dag många anhängare - inte bara inom judendomen.

[Rooke Time Links] [Rooke Time No 43]