NEOTROPISKA INSTITUTIONEN

Neotropiska institutionen var en samling konstnärer och konstvetare kring ett konstideologiskt projekt baserat på det Neotropiska manifestet. I dess förlängning arbetades det fram ett stort utställningsförslag. Institutionen formades under 1976 och början av 1977 och bestod i princip av två delar - en teoretisk och en praktisk.

Vid stiftandet av institutionen heter det: "Neotropiska institutionen, vars presidium har sitt säte i Lund, är en sammanslutning av kulturarbetare och har till uppgift att verka för främjandet av gemensamma intressen samt att genom samverkan skapa förutsättningar för en, på det Neotropiska manifestet grundad, aktivisering av kulturlivet."

Ryktet om vårt förehavande hade spritt sig men något förvanskats på vägen. Och efter en telefonintervju med en för mig okänd journalist blev det till en trespaltig artikel i Sk.D den 26 mars 1977:
(tvåspaltig bild: Bengt Rooke framför sin tavla "Newton-Rookes lag" med foto troligen från tidningens bildarkiv.)

"Bengt Rooke i Lund
Bilden i dagstidningen
största grafiska upplagan

Lund. Konstnären Bengt Rooke har återbördats till Lund efter att ha varit bosatt i Båstad och under sju års tid mest vistats utomlands som konstskribent för de danska Mobilia och Ekstra Bladet. Nedslaget i Lund sker inte ljudlöst. Nästa veckohelg samlar han ett antal konstnärer och konstvetare kring ett manifest som han kallar "neotropiskt". Det handlar om en ny form av rörligheten i Bild. Enligt honom själv ett slags bildmoral som har både rätt och skyldighet i samhället.

Det är ett handplockat sällskap testade av Rooke bland annat under hans många och långa konstresor. Den i gruppen som bor längst bort är en konstprofessor i Kalifornien.
Vad manifestets lydelse, innehåll och budskap gäller (är) än så länge bara känt av den inre kretsen. Rooke lättar en aning på förlåten - men inte mer.
- Det är viktigt att skapa en konstruktiv medvetenhet. En konstnärs rätt och även skyldighet är att pröva konventionsgränserna. Att redovisa och tala om för folk och skapa en positiv vaksamhet mot sociala, politiska och kulturella manipulationer. Att bevaka gränserna för det som kallas smak av mindre vetande människor och som färgas av så många konventioner.
- Konstnärens uppgift är också att vidga folks föreställningsvärld. Vi vill bredda underlaget för de unga konstnärerna och samla dem kring en manifestation. Vi håller på att skapa ett slags skola - behovet av idéer och motivation i dag är stort.
- Konsten är att man har en idé, vill uttala den och önskar få folk att förstå - man vill sälja en idé. Konstverkets kvalité är nämligen dess idé - det har inga formella kvalitéer. Man får också välja media efter vem man skall tala till. En tidning exempelvis. Den största grafiska upplagan är bilden i dagstidningen, säger Rooke som varit bildjournalist bland annat. Han konstaterar att en bra konstnär är en god journalist och att en bra journalist också kan vara en god konstnär.
Gruppen kring projektet förbereder en stor utställning - förhoppningsvis i Lunds konsthall där det skall finnas allt från måleri till teater och musik.
- Det behövs samgående av folk som delar varandras åsikter - vi är öppna för skådespelare, författare, musiker.
De som fylkas kring manifestet har börjat fungera. Fast de kommer från Danmark, Norge, Tyskland och Amerika.
- Jag har hittills 14 mappar där var och en samlat sitt material där vi sedan ska finna gemensamma nämnare. Varför vi valt nästa veckohelg för den första stora sammankomsten är att vi inledningsvis vill ta del av kritikerdebatten i Stockholm om konstens frihet.
Birgit Lüsch-Olsson."

Den i artikeln nämnde amerikanen var Ken Friedman i Fluxus-rörelsen som jag tidigare haft nära personlig kontakt med och som vi under uppbyggnaden av Neotropiska institutionen konsulterade i dessa våra gemensamma frågor över Atlant och Koninent pr.nattliga telefonsamtal.

Jag hade under åren 1975-77 utformat det Neotropiska manifestet (i dess första form - tillsammans med ett förklarande och resonerande 24-sidigt kompendium), manifestet var alltså den teoretiska grunden för den Neotropiska institutionen.

Den 11 oktober 1977 ansökte jag hos Konstnärsnämnden om bidrag till ett väl utarbetat projekt (innehållande 9 bilagor varav en grundritning till Malmö konsthall med projektet inritat).

Medsökande var Lars Vilks: ("---Min debututställning ägde rum 1969 i Arild på Balderups herrgård, där jag numera är bosatt. Under tiden 1969-77 har jag utställt på olika platser och även utomlands; Paris, Galerie Verochristalie 1971. Förutom dessa utställningar av mera traditionellt måleri har jag under ett par år arbetat med andra media: film, foto, teater och annat. Under dessa senare år har jag gjort idéutställningar som väckt stor uppmärksamhet i press, radio och tv. 1976 t.ex. deltog jag i Skånes Konstförenings Höstsalong i Malmö konsthall med en specialarrangerad bil. Bredvid min praktiska konstutövning har jag bedrivit akademiska studier vid Lunds universitet i historia, litteraturhistoria och konstvetenskap. Efter fil kand-examen 1973 har jag varit doktorand vid konstvetenskapliga institutionen i Lund och skriver f n på min doktorsavhandling om konstbegrepp och konstteori. Dessa studier anser jag vara lika väsentliga för min konstverksamhet som det "praktiska" utövandet.---")

Det fanns en 8-10 andra medlemmar i gruppen och lika många som var preliminärt förfrågade om slutgiltig medverkan sedan Konstnärsnämnden tagit ställning till projektet.
(Engagerade i projektet var från min sida i Sverige bl.a. t.ex. Ann-Charlotte och Sture Johannesson och arkitekten Arne Winquist)

Projektets resultat var tänkt att presenteras som en utställning. Utställningens idé var att på ett genomtänkt pedagogiskt sätt söka skildra konsekvenserna av en konstsyn som den fixerades i manifestet. Dess konsekvenser (som utgår ifrån att konsten har en meningsfull och allvarlig social uppgift) skulle visas i/tillsammans med sin historiska och konsthistoriska bakgrund/tolkning samt i ett nutidsperspektiv.

Utställningsskiss: Åskådaren gör sin entré genom att passera en gång som avskiljer honom från den övriga utställningen och leder till ett avgränsat rum i utställningshallens centrum. Här visas dels en film, dels en stillbildsfilm; båda på ca 20 min visas samtidigt. Filmen visar havets/naturens rörelser (med i sammanhanget mindre dominerande autentiskt ljud). Stillbildsfilmen visar ett antal konsthistoriska verk (David, Ingres, Delacroix, etc. över Futuristerna, Duchamp till fotot av Che Guevaras döda kropp fram till nutida bildjournalistik) med intalade historiska och konsthistoriska kommentarer. Detta var tänkt som själva introduktionen till utställningen.

Efter att ha passerat dessa entrépremisser skulle åskådaren föras till den vidare delen av utställningen, som var nästa avdelning och som skulle bestå av inlånade verk av en del av de i stillbildsfilmen omtalade konstnärerna/ konstgrupperingarna.

Utställningens tredje och avslutande del skulle bestå av ett antal nutida konstnärers verk. Dessa skulle ha tagit till sin uppgift att skildra sina personliga reaktioner och förhållande till vardera en eller flera av de beskrivna historiska och konsthistoriska bakgrundsverken/grupperingarna.
I dessa nutida verk skulle de nutida konstnärerna dels visa sin syn på traditionen, dels visa på konstens möjligheter till vidare utveckling av de presenterade idéerna.
Konstnärerna var alla att betrakta som i viss mån udda men i högsta grad aktiva inom konstlivet.

Utställningens tema kunde sammanfattas så, att avsikten var att visa på konstens möjlighet som ett användbart socialt instrument: bl.a. om hur man genom konstverket - genom konstbegreppet kan skapa en positiv vaksamhet mot sociala, politiska och kulturella manipulationer.

En bärande synpunkt var den pedagogiska: I varje moment skulle utställningen och presentationen av materialet göras så begripligt som möjligt för åskådaren. Åskådaren skulle visas på sina egna och på konstens möjligheter till ett personligt engagemang och - vilket var viktigt i vilket förhållande hans kunskaper och förutsättningar stod till konstupplevelsen och till dess möjliga personliga och sociala konsekvenser den möjligen skulle kunna ha - i upplevelsens förlängning.

Vi betraktade genomförandet av projektet som uppdelat i två faser varav vi sökte projektbidrag för fas ett; den första fasen, som redan var inledd, innefattade den ideologiskt/tekniska och praktiska förberedelsen. Fas två bestod av själva utställningen och de omedelbara arrangemangen runt denna. Vi var medvetna om att projektet var stort, komplext och skulle kräva noggranna förberedelser med lång uttsträckning i tiden. Därför begärde vi bidrag endast för projektets första del för att se om det fanns intresse för idén.

Den 23 september 1977 tecknades ett avtal: "Mellan undertecknade Bengt Rooke och Lars Vilks
(- som då var okänd för de flesta utom för en del människor vid universitetet i Lund och för folk som hade sin gång i Kullabygden men vars person, som jag tyckte då, hade en stor outnyttjad potential, och en verksamhet som jag träffade på, sedan jag flyttat tillbaka till Sverige -) har denna dag träffats följande avtal: Avtalet föranledes av att vi är verksamma inom Neotropiska institutionen och önskar skapa fasta normer för den ekonomiska verksamhet vi, inom ramen för Neotropiska institutionen:s verksamhet, personligen utövar.--- Vi förbinder oss att i vår verksamhet följa de intentioner som kommer till uttryck i Neotropiska institutionen:s föreskrifter.--- Detta avtal är interimistiskt och skall gälla för tiden till dess avtalet blivit föremål för juridisk justering. --- Firmans adress skall vara: Fack 2139, 220 02 Lund."

Med (det här endast delvis och förkortat redovisade och en del annat i sammanhanget relevanta) materialet uppsökte jag advokaten Leif Ljungholm för juridisk assistans: "Ang. "Neotropiska Institutionen"
"Vid vårt sammanträffande 21.10.1977 diskuterade vi bildandet av en stiftelse med rubricerade firma. Jag skulle med utgångspunkt från vissa handlingar, som Du överlämnade till mig, upprätta förslag till stiftelseurkund, stadgar m.m.---"

Med den Neotropiska institutionens praktiska del förhöll det sig så här:
Vid tiden för institutionens tillkomst hade jag min ateljé i nedlagda Lunds Mekaniska verkstads f.d. fabrikslokaler på Trollebergsvägen i Lund. Detta arrangemang hade ordnats genom min vänskap med den finske keramikern och skulptören Raimo Veranen som hade sin verksamhet där, och den svensk-amerikanske (med även irländskt påbrå) företagaren Donald E. Anderson som bedrev sin handel och sin halvindustriella verksamhet i fabriken som han hyrde, men vars utrymme han inte till fullo utnyttjade.
Sedan en del andra konsthantverkare också hade flyttat dit och många konstnärer och andra intresanta människor - ofta av utländsk extraktion - hade fått sin gång till Trollebergsvägen döpte vi på mitt förslag fabriken till TAF, The Art Factory, efter Andy Warhols kända mönster.

TAF, The Art Factory:
På husgaveln mot infarten från Trollebergsvägen.

"Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med produktionsgruppen The Art Factory hållet i Lund den 18 januari 1978. Närvarande: Raimo Veranen, Donald E. Anderson, Lars Vilks, Bengt Rooke, Öjevind Lång (författare och översättare). § 1. Utsågs Bengt Rooke att leda sammankomsten. § 2. Utsågs Lars Vilks att för protokollet. § 3. Utsågs till justeringsmän Raimo Veranen och Donald E. Anderson.
§ 4. Informerades om den befintliga grafiska verkstaden och dess nya förutsättningar samt övriga befintliga lokaler och dess ekonomi. § 5. Beslöts, på grundval av vad som framkommit under § 4, att bilda en produktionsgrupp med namnet The Art Factory som skall ha till uppgift att producera konst, arrangera utställningar av konstnärlig art, producera kulturmanifestationer, samt även bedriva förlagsverksamhet och utgiva publikationer. § 6. Beslöts att produktionsgruppen The Art Factory:s verksamhet skall vila på kulturideelt utformade stadgar. § 7. Beslöts att stadgarna skall utformas under ledning av Bengt Rooke och Raimo Veranen. § 8. Beslöts att The Art Factory:s ekonomiska engagemang och medlemmarnas ekonomiska verksamhet inom gruppen, vid varje beslutad manifestation, skall i varje enskilt fall, regleras genom direkta personliga kontakter mellan respektive medlem och produktionsgruppen. § 9. Beslöts att medlemmarnas såväl ekonomiska som konstnärliga eller annan verksamhet utanför gruppen, inte skall beröras av verksamheten inom The Art Factory. § 10. Utsågs The Art Factory:s verkställande arbetsgrupp sålunda att mötet valde Bengt Rooke, Raimo Veranen, och Donald E. Anderson. § 11. Beslöts att produktionsgruppen The Art Factory tecknas av verkställande arbetsgruppens medlemmar var för sig (Anderson, Rooke, Veranen). § 12. Avslutades sammanträdet. Lund den 18 januari 1978: Lars Vilks. Justeras: Raimo Veranen, Donald E. Anderson.

Dagtecknat den 8 mars 1978 i Stockholm kom avslag på vår ansökan om bidrag från Konstnärsnämnden, men vi lät oss inte totalt nedslås - vi var vid det här laget alltför konsoliderade.

Personligen engagerade jag mig vid denna tiden med de önskemål om råd som kom från Lars Vilks beträffande hans idé om ett Engångsuniversitet vilket han hade tänkt att han skulle kunna hålla under sommaren i Arild.

TAF: På gaveln av Raimo Veranens keramikverkstad.

TAF finansierades under våren -78 genom att vi tog hand om samtliga Kursverksamhetens i Lund (KV:s) dagkurser i konst och konsthantverk under en vecka med undervisningen förlagd till fabriken.

På TAF fanns det ett fullt utrustat screentryckeri i ändamålsenliga lokaler för arbete med framtagning av screenfilmsorginal, fullständig repro/fotografisk såväl som manuell utrustning, med flera nödvändigheter samt en automatisk tryckmaskin med ett tryckbord som dock var för litet för vårt framtida behov. I tryckeriet arbetade Dolf Tops, ursprungligen från Nederländerna där han arbetat med screentryck i Amsterdam.
Jag for till Konstnärernas kollektivverkstad i Malmö där det fanns ett stort tryckbord (som man inte kunde använda där) och en del tillbehör. Jag föreslog ordf. i stiftelsen Allan Erwö och KRO:s Thure Thörn att TAF skulle få hyra silkscreenutrustningen och placera den i fabriken där även deras medlemmar vid behov skulle ha tillgång till den. Så blev det - hyra, försäkring och utrustningen var på plats i fabriken den 13 juli.

Lars Vilks: "Under tiden 28 juni - 23 juli 1978 pågick Engångsuniversitet på Balderups herrgård i Arild. Verksamheten omfattade 24 olika seminarier och debatter samt en utställning med verk av 13 deltagare." Om detta står det att läsa i "Delrapport från Engångsuniversitetet 1978" (Wedgepress & Cheese 1979)
Jag medverkade, efter de förberedande råden och förslagen, endast genom att efter Vilks eget uttryckliga önskemål om att få låna en stor abstrakt gipsrelief i vitt, svart och guld till företaget på Balderup. Det framgick klart då jag lånade ut reliefen, att avsikten var att den skulle hänga i entrén. Reliefen ingick ursprungligen som mittparti i en stor triptyk gjord i ett sammanhang för en samlad vägg på Charlottenborg i Köpenhamn under 1.Nordiska Ungdomsbiennalen 1966.

Då jag efter hand kom till Balderup med ett sällskap för att övervara ett föredrag med efterföljande diskussion, fann jag till min förvåning att min relief användes som framsida på den utomhus placerade talarstolen, som en ikonlik modell av den abstrakta konsten i sig, vänd med framsidan mot publiken; då letade jag upp en hammare för att efter föredraget, inför publiken, slå sönder reliefen - (men inte som det står i "delrapporten": för att "demonstrera konstens funktion - det nödvändiga brottet").

Reliefen före avtäckandet vid öppnandet av Engångsuniversitetet.Samtliga fyra bilder i detta textavsnitt:
Foto Leif Eriksson


Vad jag gjorde kan möjligen betraktas som ett konvenansbrott i en liten småblommig borgerlig värld, men absolut inte i konstens värld - den stora, urbana. Det var helt enkelt min, som konstnär, reaktion inför att reliefen hade "använts som konstverk" - på fel plats, vid fel tid, i fel sammanhang - konst är en urban företeelse, den fungerar som konst endast på den plats den är avsedd att fungera, i den tid och i det sammanhang den har möjlighet att fungera som konst: där kan den (möjligen [också]) vara åskådningsmaterial - ingen annan stans, inte vid någon annan tid och absolut inte i fel sammanhang.

Det konstnärliga brottet är i huvudsak intellektuellt och behöver inte nödvändigtvis vara rent fysiskt-dramatiskt som händelsen var här; det var ingen konstnärlig handling det var fråga om och inget brott: det var snarast en mycket handgriplig pedagogisk tillrättavisning om att hela arrangemanget var i sig totalt fel.

Jag hade tydligen i grunden totalt missbedömt mig på, den mig då närstående, Vilks heta önskan om förståelse och acceptans i den akademiska världen, för vilket det hela var arrangerat - och inte för den nya (och kanske mindre omedelbart akademiskt accepterade) fräscha infallsvinkeln på konstförståelsen som han hade förespeglat mig.
Och tydligen hade jag därför också under en längre tid blivit medvetet utnyttjad vilket ju bl.a. visade sig genom det här visade, och i diskussioner och texter framförda missförståelser och missuppfattningar av min syn på konsten och konstens funktion.
Den är av en betydligt innehållsligare lödighet än, att med min medverkan, föredras på ett sådant soligt och glatt svansviftande borgerligt-akademiskt sommarläger, som detta i verkligheten var fråga om.

I de övriga situationistiskt anstrukna uppträdena deltog jag inte, och jag deltog inte heller under andra rubriker eller sammanhang under "Engångsuniversitet".
- Jo! - jag besåg det en gång till, som turistattraktion, med min äldste son tillsammans med hans tillresta vänner.


TAF-samarbetet upphörde året därpå genom att jag flyttade till en större atelje i centrum. Den Neotropiska institutionen flyttade med, men upphörde som organisation genom att dess projekt av ekonomiska skäl inte kunde genomföras.

Det var meningen att TAF och Neotropiska institutionen i någon form skulle publicera sin verksamhet. Så blev inte fallet. Jag tycker emellertid att hela, men framför allt slutmeningen, i Öjevind Långs bidrag "Raimo American Bar" (som jag inte vet om det har publicerats i något annat sammanhang) har här sin givna plats som avslutning:
"Klubbens medlemmar, vare sig de manifesterar sig i denna pärm eller ej, vare sig deras medium är det visuella, det auditiva eller det (skrivna eller talade) verbala, är det enda behövliga argumentet för klubben, som är de själva, vilka de än råkar vara i ett givet ögonblick."

[Rooke Time Home Page] [Bengt Rooke]