ARKITEKTPROJEKT

Jag hade under många år ett fruktsamt samarbete med ett flertal arkitekter runt om i Europa.
I ett av de rent geografiskt näraliggande projekten, där den idé som jag förespråkar om samarbetet mellan konstnär och arkitekt tydliggörs rätt klart, är det jag refererar till här :
Det var (ett bland flera) med arkitekten Arne Winquist, utbildad till arkitekt i Köpenhamn, med verksamhet i Danmark, Sverige och i många länder runt om i världen. Han var vid detta speciella tillfälle knuten till Stiftelsen för Industriellt och Ekologiskt Byggeri, "Landskronagruppen" ledd av arkitekten MAA, tekn. dr. och tidigare professorn i arkitektur och stadsplanering vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Peter Broberg.

Jag citerar ett brev från denne 79.12.06. i sin helhet för att ge en bild av hur projektet gestaltade sig:
"Konstnär Bengt Rooke...etc.
Betr. konstnärlig utvärdering av kv. Nya Esle, Fridasroområdet, Eslöv.
Sedan Eslövs kommun nu givit klarsignal för igångsättande av projekteringen av ovanstående projekt vill jag återknyta till ditt och Arne Winquists tidigare samtal där ni diskuterade den konstnärliga samverkan av den överglasade gatan.

Det vore intressant och troligtvis för Sverige helt unikt att vi här står inför möjligheten av ett samarbete konstnär-arkitekt redan på det förberedande projektstadiet.

Med den erfarenheten du har av samverkan konst och arkitektur i Europa som du skrivit om i ett flertal artiklar och visat prov på, tror jag att du är den rätte mannen för detta projekt.

Då det här är frågan om helt oprövade tekniska och miljömässiga lösningar är det viktigt att någon tar sig an den konstnärliga koordinationen så att vi undgår "de traditionella tankegångarna om konstnärlig utsmyckning".

Då vi har blivit lovade forskningsstöd vad gäller energidelen från Byggforskningsrådet och när det gäller det konstruktiva från Statens Råd för Teknisk Utveckling, finner jag det lämpligt att du och vår projektledare Arne Winquist söker ett projektbidrag för utarbetande av ett program och arbetsmodell som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet att integrera alla faktorer till en miljömässig helhet. Detta kan eventuellt i förlängningen resultera i en tävling.
Med vänlig hälsning
Peter Broberg".

Vi gjorde så, trots att vi var - "medvetna om att vår ansökan inkommer för sent enligt de formella bestämmelserna. Då det emellertid får anses som ett synneligen unikt och betydelsefullt projekt som först nu är klart för projektering, har ansökan inte kunnat lämnas in till den formellt fastställda tiden".

"Då emellertid projektet har en sådan angelägenhetsgrad, redan nu har nått internationell uppmärksamhet, och kan få prioriterande betydelse för det framtida samarbetet arkitekt/konstnär, anser vi det är av störste betydelse att ekonomiska resurser snarast ställs till förfogande. Detta icke desto mindre som projekteringsarbetet påbörjas redan den 15 december 1978." ...

"Eftersom projektet i många avseenden är unikt, inte minst då vi står inför möjligheten av ett samarbete mellan konstnär, projekteringsgrupp och arkitekt redan på det förberedande projektstadiet har vi kontakt med professor Sven Sandström vid Konstvetenskapliga institutionen i Lund. Professor Sandström har som känt under en längre tid lett undersökningarna kring KEP "Konstnärliga element i publik miljö", vilka han ägnat djupgående forskning."...

"Enligt överenskommelse kommer allt dokumenterat material under vårt arbete med projektet att kontinuerligt översändas till professor Sandström."...

"Skulle Konstnärsnämnden finna det lämpligt, åtager sig Stiftelsen för Industriellt och Ekologiskt Byggeri, Landskronagruppen, att administrera och redovisa anvisat projektbidrag."...

Nu var detta, som sagts, ett geografiskt näraliggande - svenskt - projekt och hade väl i sin härvarande nymodighet inte någon större möjlighet att bryta den traditionistiska vall som fanns - och finns här. Men på många andra håll i Europa (Danmark, Tyskland, Schweiz t.ex.) förekommer och förekom det sådana samarbeten som jag hade varit i mycket nära kontakt med.

Vi fick givetvis avslag på vår ansökan - och byggnationen som sådan blev inte utförd enligt den modell som var den ursprungliga - och inte heller de ritningar, anvisningar, förslag och rekommendationer som Landskronagruppen lade fram följdes helt - trots att byggnationen, som just sådan, antogs av Eslövs kommun under ett stort medialt stohej.

Lika givetvis - med något, för utomstående fullständigt oförståeligt, tydligen genom ämbetena inbyggt smittosamt, men endemiskt svenskt kommunalpolitiskt och tjänstemannamässigt ofog, som blir synligt genom sitt besserwissersyndrom - blandade efterhand den fåkunniga lokalpolitiska eslövsflocken i sin verkliga prydno sin egen soppa, nu kallad Gårdsåkra, som inte gjorde det ursprungliga projektet den heder det hade förtjänat (- men tydligen var tiden inte den rätta, och platsen: Eslöf, definitivt inte den rätta); utan istället gjordes det politiska resultatet om - i vanlig ordning och symptomatiskt - till vad det slutliga, rent fysiska, resultatet sedermera fick lov att bli!

[Rooke Time Home Page] [Bengt Rooke]