rooke time logo


Published for The Neotrope Enterprise.  Publisher: Bengt Rooke. nov. 2004. No. 47.FOR THE MERE WINNING
OF A LONGITUDE
I


"´Nostromo´var på vippen att ta livet av honom [Joseph Conrad].
I sin självbiografiska skiss har han gett en antydan om hur han under två års tid förekom som en sömngångare i sin omgivnings värld, helt absorberad av ansträngningen att finna sig tillrätta bland de ständigt fördjupade labyrinterna av republiken Costaguanas fruktansvärda trassel, och hur detta företag tedde sig för honom liksom den ständiga ödsliga påfrestningen vid en vinterlig dubblering av Kap Horn västvart, - som ett arbete utfört inte för någon möjlig adekvat löns skull utan "for the mere winning of a longitude". Av breven kan man närmare se hur illa medfaren han kände sig av denna långvariga gastkramning."

Citatet är ur essäsamlingen "Litteratörer och militärer" från 1929 av Frans G. Bengtsson (1894-1954); essän ifråga avhandlar "Conrads Life and Letters".

I samma samling skriver Frans G. Bengtsson också om "Walter Scott": "... Överlägsen och i viss mån likgiltig gentemot sitt verk såväl vad deras form som innehåll beträffar, synes han i grunden aldrig ha taxerat dem högre än som ting för stunden, aldrig ha låtit sina känslor fullt engageras vare sig i dem eller för dem; och för fantasin ter han sig, i sin totalitet såsom romanförfattare, inte så mycket som ett hängivet och koncentrerat snille, ansträngande varje nerv och fiber i sin varelse för att åstadkomma sitt allra yppersta, som fastmera som den lugnt godmodige slottsherren och underhållande värden, i färd med att berätta anekdoter vid middagsbordet.

Kan så tillkommen litteratur besitta något mera än en snabbt förflyktigad charm, och finns det under sådana omständigheter fortfarande kvar i hans verk någonting av dess ursprungliga förtrollning, någonting av verklig, omedelbart förnimbar, lödig romantik? Eller har det romantiska skimret falnat till aska, - hans verks ursprungliga färg och essens förflyktigats för att lämna en efter hand alltmer ödslig förvittring: - melankoliska ordöknar hemfallna åt glömskan och den vallfärdande litteraturhistorikern?

Hans romantiska värld, upptimrad i en titans bekymmerslösa lek, så mångportad och mångbebodd, skulle den nu te sig förödd?

Det kunde så synas, ty det är långtifrån ovanligt att råka människor som finna hans romaner tråkiga. Har hans verks soliditet, trots all jättelikhet i resningen, efter hand visat sig vara i viss mån bedräglig, liksom fallet blev med hans egen?
"En konstitution byggd för varaktighet", ansåg d:r Drayasdust, när han såg gestalten av "the Author of Weverly" framför sig; och ändå var den slut tio år därefter, denna jättekonstitution, så outslitlig den än föreföll - bräckt av möda under det skede då han heroiskt satt sig att träla med sin Napoleonbiografi, nu läst av få -; ty, som den gamle kavaljeren, major Bellenden, gnolar i en liten melankolisk visstump i Old Mortality:

Time will rust the brightest blade,
And years will break the strongest bow
Was ever wight so starkly made,
But time and years would overthrow?

Om någon tagit sig för att citera denna strof såsom tillämplig på Waverlyromanerna, skulle Scott själv förmodligen knappast brytt sig om att protestera...."


II


Sammantaget med det inledande citatet ur "Conrads Life and Letters" kan man undra över om inte vad han skriver om Walter Scott också är Frans G. Bengtssons väl valda, personliga epitafium?; och/eller, för den delen, ett mer förgyllt och heroiserat självporträtt i romantiserat schatterade dagrar iförd den bok- och månglärdes annars mera melankoliskt färglösa gråaktiga skriftställarkostym.
Om någon tagit sig för att hävda detta, skulle Frans G. Bengtsson själv förmodligen knappast brytt sig om att protestera....

Det är inte den huvudsakliga meningen att här låta Frans G. Bengtsson teckna sitt självportätt, utan fastmer att visa hur han genom andra - och huvudsakligast genom Joseph Conrad - gör principuttalande om något så fjärran honom i övrigt som en konstsyn vilken han uppenbarligen uppskattar och finner adekvat för sitt eget seende på saken; och givetvis uttrycker Frans G Bengtsson denna sin mening helst i det sällskap han föredrar att synas i.

Detta framträder just i "Litteratörer och militärer"; och att han där då också bjuder på ett självporträtt kan vara så mycket mer troligt som han i essän "Joseph Conrad", ger sig in på ett uttömmande resonemang om konstens väsen och den roll konstnären har att spela på den scen som är Frans G. Bengtssons - och konstnärens.


III


Omedelbart före essän om "Joseph Conrad" - som följs av "Conrads Life and Letters" - tar emellertid allt detta sin början i essän om "Walter Scott":
"... Men vad som ännu mer än klanromantiken och de uppträdande personernas öden bidrar till att hela denna roman på ett särskilt sätt lyftes och genomdallras av en stor lyrisk ton, är att den handlar om en känsla och en idé som för Scott utgjorde något av hans värde fullaste och egnaste: den stuartska legitimismens idé i dess sista visit på verklighetens mark. Charles Edward, "the young Chevalier", är som person ingenting - ett namn, en ung prins, en vacker skugga endast; men som idé är han så mycket mera. Scott var, brukade han säga, hannoveran med sitt förstånd men jakobit med sitt hjärta och sin fantasi; och med tanke på den särskilda lag som styr fantasins martyrer är det trots allt Scotts balans och besinningsfullhet inte svårt att avgöra i vilket läger han skulle hört hemma, om han levat när prins Charles höll hov i Holyrood."

Kursiveringarna i stycke härovan är mina; - den lyriska tonen baserad på en idé är tydligen vad som skall utgöra författandets legitimitet som uppenbarligen är en viktig del för Frans G. Bentsson i hans konstnärliga credo; han önskar inte tillhöra fantasins martyrer - balans och besinning och ingenting annat skall råda i hans konstnärliga verksamhet som författare.


IV


I essän: "Joseph Conrad", skriver Frans G. Bengtsson:
"Han har skrivit många bättre - och några sämre - saker sedan dess; men som konstnärlig personlighet står han fortfarande utrustad med samma attribut som när han skrev "Almayer´s Folly".

Hans berömmelse har kommit sakta; han har aldrig visat sig tillmötesgående inför publikens tycken; och ehuru han nu oemotsagt står i allra främsta ledet av samtida litterära berömdheter, har han aldrig blivit populär på samma sätt som Kipling, Wells, Bennett, Shaw och tjogtals författare på lägre plan.

Detta beror bland annat därpå, att han aldrig trots sin berömdhet låtit locka sig bort från fullföljandet av sin konstnärliga kallelse. Han verkar endast med rent litterära medel; idealist - i den meningen att han i sitt liv igenom förblivit sitt litterära ideal trogen - är ingen i högre grad än han.

Han har aldrig brytt sig om att slå mynt av sina hugskott och åsikter genom avhandlingar i samhällsförbättring, imperialism, naturvetenskaplig religion eller gottköpsfilosofi för folket. Han står isolerad i sin genomförda vägran att befatta sig med samhällslivets uppseendeväckande och efemära vardagsfrågor, nöjd att sysselsätta sig med det förblivande och betydelsefulla, - människosjälen, illusionerna och de eviga elementen."

"Conrad var i besittning av ett enastående rikt erfarenhetsstoff, när han ... vände ryggen åt sjön för att begynna en fredlig författartillvaro."
"... Härunder hade han sett folk och deras seder från en annan synpunkt än turistens och förvärvat sig en människokännedom av annat slag än den, som faller på den genomsnittslige skriftställarens lott."
I sammanhanget skriver Frans G. Bentsson också om "... prosastilens kontur, färg och fulltonighet." och "... besjälad naturbeskrivning ..."

"... Det stora flertalet av hans gestalter höra havet till, representanter för en naiv och äkta livsfilosofi. Han gör dem varken till änglar eller demoniska kraftfigurer. Han tycker om dem, därför att de äro i eminent grad mänskliga. Hos dem äro yta och kärna ett; deras dygder och deras laster äro deras egna; de har vant sig att stå omedelbart inför en verklighet, där varje handling är ett avgörande, som tar hela deras personlighet i anspråk. De har lärt sig att inte bara existera, utan även att leva.

Vad som lockar Conrad till de primitiva folken och till männen från haven är att han finner samma kvaliteter hos dem båda. Han söker den från all konvention befriade kärnan av personlig sanning och mänskligt värde, - liksom Carlyle skuddade från sina fötter stoftet av en samtid, som huvudsakligen föreföll honom vara en vävnad av sofismer och ihåliga attityder, och gick tillbaka till ett kloster i S:t Edmundsbury på tolvhundratalet, för att få nöjet att skildra en värld där ännu någonting verkligen var vad det utgav sig för att vara...."

"Vad en modern kulturmänniska innerst är vet ingen, allra minst hon själv, förrän hon kommit i kontakt med det elementära livets hårda och nakna krafter och berövats den billiga och opersonliga självsäkerhet, som skänkes henne genom anpassningen till ett mekaniskt inlärt livsschema.

Conrad dömer ingen; han moraliserar inte och predikar aldrig. Han avslöjar sig inte som anhängare av någon filosofi; han känner inte till något recept "zum seligen Leben". Kulturfientlig är han minst av allt. Men hans kärlek till och vördnad för all den mystik och storhet, som livet som sådant rymmer, kommer honom att som konstnär främst uppsöka det i manifestationer, där det ter sig ursprungligt, under det att han står främmande för den tillvaro, där vi leva kollektivt och handlingslöst, livnära oss av halvheter och sofismer samt raffinera våra själar till döds." ...

... "Han är romantisk i sin miljö, sina underbart färgmättade beskrivningar, dessutom i sin ytterliga omsorg om den konstnärliga formen; men därest man vill kalla honom romantiker i sin helhet, blir det som företrädare för en romantik av särdeles sträng och desillusionerad art. Den är ärlig och maskulin; av någon åtrå efter att vare sig försköna eller förfula tillvaron finns ingenting hos honom....
... i det konstnärliga credo, som han satt som företal till sin roman "The Nigger of the Narcissus".

Konstnären, säger han, vänder sig till våra sinnen, appellerar till vår förmåga av hänförelse och förundran och till vår känsla för mysteriet, som omger våra liv; till vår känsla av medömkan, - och skönhet, - och smärta; - till vår latenta förnimmelse av enhet med universum.

I det skrivna ordet måste konsten ihärdigt eftersträva skulpturens plasticitet, målningens kolorit och den magiska suggestionskraften hos musiken, som är konsternas konst. Och det är endast genom hängiven och aldrig sviktande strävan efter fullkomlig förening av form och substans; det är endast genom en ständig och aldrig modfälld omsorg om satsernas struktur och ton, som en tillnärmelse är möjlig till plastik och färg, - som för ett ögonblick ljuset av magiska suggestioner kan bringas att spela över en yta av vardagliga ord, över de gamla, gamla orden, tunnslitna och präglingslösa efter tidsåldrar av vårdslöst bruk ... Mitt mål som jag arbetar för att nå, är att genom det skrivna ordets makt förmå er att höra, förmå er att känna - det är, framför allt, att förmå er att se. Detta - och intet mera; och däri rymmes allt...."

"I denna krävande ensamhet förlorar till och med ropet om l´art pour l´art sin eggande klang av skenbar immoralism. ..."

"... han döljer ingenting,  förskönar ingenting.... en aforism fastslår, att visserligen är det sköna skönast, men det fula är också skönt - nämligen när en stor konstnär berör det. Därför är Conrad så fjärran som möjligt från frestelsen att imponera med uppdukandet av sådant s.k. osminkat liv, det vill säga allsköns triviala plumpheter, som hos okonstnärliga författare ofta får utgöra det främsta tecknet på deras egenart; under hans hand förlänas åt allt material positiva konstnärliga kvaliteter."
Men här nämner Frans G. Bengtsson också då det gäller Conrad att
"... Klagomål ha framkommit från kritiker, ..."

"... Varje episod i hans berättelser har egen betydelse och är ett självändamål, på samma gång som den konstnärligt och psykologiskt ingår som moment i den högre enheten. Han sysslar inte med några andra problem än de största, äldsta och aldrig slutgiltigt besvarade. Han arbetar alltid i kosmisk skala; livet som totalitet är hans studium; problemet om konsten att sluta stycken har han för sin del löst på samma sätt, som litteraturens störste alltid gjort: det finns intet annat slut än livets slut...."

"Varje konstnärlig framställning av ett människoöde, som vill ge sig sken av att vara nådd fram till ett slutresultat i och med att hjälten hamnar i en världsåskådning, ett äktenskap eller ett socialt maskineri, måste alltid i viss mån bli skev och osann. Conrads hjältar dö, - som Shakespears och de isländska sagornas. Och de dö inte som martyrer för någon formulerbar idé; deras öde bevisar ingenting och vederlägger ingenting; allt förblir ett sublimt mysterium och en öppen fråga...."


V


I "Conrads Life and Letters" skriver Frans G. Bengtsson bl.a.:
"... Galsworthys produktion och litterära framtid låg honom särskilt om hjärtat; gentemot honom kände han sig tydligen i någon mån som litterär handledare. Han är ivrig att egga och uppmuntra honom under den första tiden, diskutera hans figurer och händelseförlopp i detalj och föreslår någon gång förbättringar i kompositionen; en gång kan han inte låta bli att skaka på huvudet inför en nyutkommen roman av honom och varnar honom för att förläsa sig på Tolstoj; han yppar därvid den farhågan, att Galsworthy så småningom kan riskera att glida bort från den rena litteraturens sfärer till moralistens och folkuppfostrarens, därest han inte ser upp i tid...."

" - "Jag, som i det skrivna ordet aldrig sökt något annat än en form för det sköna" - med denna parentetiska deklaration på ett ställe i företalet till "A Personal Record" rangerar Conrad in sig bland de rena och oblandade konstnärerna, bland dem vilkas strävan och verk icke grumlats av några tendenser eller biavsikter; och självfallet avspeglas denna hans inställning även i hans val och värdesättning av favoritförfattare.... Utopister och människoförbättrare hatade han, därest inte personliga förmildrande omständigheter förelågo, och ansåg dem såsom andliga krymplingar och charlataner eller i bästa fall såsom "sincere but dangerous lunatics"....

"...Den mästare han sannolikt hyste den största venerationen för, Flaubert, nämner han sällan i sina brev, sällan också eljest, ..."

"... bilder formade med sådan artistisk pregnans, att läsningen av dem [Conrads brev] nu så gott som uteslutande alstrar känslor av litterär och lustbetonad art. Till sist, har någon tänkare sagt, blir ändå allting litteratur, - en sats som särskilt väl passar in i ett fall som Conrads.
Ett av hans mera abstrakt hållna utbrott i samband med "The Rescue" illustrerar i någon mån hans krav på sin konst och hans allmänna psykologiska inställning gentemot yttervärlden och dess aktualiteter:

"Jag förskräckes när jag tänker på att jag måste hala fram alltsammans ur mig själv. Andra skribenter ha någon utgångspunkt. Någonting att hugga tag i. De börja från en anekdot - från en tidningsnotis (en bok kan ha sitt uppslag från en sats i någon gammal almanacka), de stödja sig på dialekt - eller på tradition - eller på historia - eller på någon av ögonblickens fördomar eller griller; de spekulera i någon av sin tids övertygelser eller tendenser - eller frånvaron av dessa ting - något som de kunna smäda eller berömma. Hur som helst ha de någonting att utgå ifrån; vilket jag inte har" "... Jag är gränslöst olycklig. Min uppgift förefaller mig lika klyftig som ett försök att lyfta världen utan hjälp av den punkt, som till och med Archimedes erkände vara behövlig."

"En gång illustrerar han med en enkel och effektiv bild sin allmänna inställning gentemot tillvaron (i ett brev till Cunninghame Graham, tydligen som svar på betraktelser av denne över världens förbättringsmöjligheter e.d.): "Det finns - låt oss säga en maskin. Den framställde sig själv (jag är strängt vetenskaplig) ur ett kaos av järnskrot; och se! - den stickar. Jag är förfärad över dess ohyggliga verksamhet och står lamslagen.

Jag känner att den borde brodera i stället; men den fortsätter att sticka. Du kommer och säger:´Detta är fullt i sin ordning: det beror bara på rätta sortens olja. Låt oss använda denna - t.ex. celest olja - och maskinen skall då brodera de skönaste mönster i purpur och guld.´

Men blir det så? Tyvärr alls inte. Inte genom någon som helst smörjning kan du åstadkomma broderi med en stickmaskin. Och den mest förödande tanken är att den eländiga tingesten har gjort sig själv: gjort sig själv utan tanke, utan samvete, utan förutseende, utan ögon, utan hjärta. Det är en tragisk händelse - och den har hänt. Du kan ingenting göra åt det. Bitterhetens sista droppe ligger i misstanken att man inte ens kan slå sönder den. I kraft av den ena och odödliga sanning, som finns i den impuls vilken bragte den till existens, är den vad den är - och den är oförstörlig.

Den sticka oss in och den stickar oss ut. Den har stickat tid, rum, smärta, död, förruttnelse, förtvivlan och alla illusionerna - och ingenting har någon betydelse. Men jag erkänner att betraktandet av den oblidkeliga processen då och då kan skänka en viss förströelse..."

Om detta skriver Frans G. Bengtsson: "... Lucretius och Schopenhauer bli i jämförelse härmed upprymda sangviniker...."
"Ett emotionellt utgångsläge av denna art skulle knappt a priori kunna anses gynnsamt för åstadkommande av stora konstverk; likväl gick alltid Conrad till sist fullständigt i land med sitt gestaltandes mysterium.
Den metafysiska skrothögens mörker och den empiriska stickningsskräckens fundamentala intighet omvandlas under hans hand till en konstnärlig produkt som är positiv och sällsamt lödig, trots att denna produkt alltid som en klart urskiljbar nyans bär med sig någonting av utgångslägets oförvillade hopplöshet.

Hos honom, som hos alla stora konstnärer, är det som om konsten förlänats en förmåga att gå tillbaka bortom stickmaskin, bortom skrothög, ända hän, liksom Faust i sin Anfangsmeditation, till någon ren urimpuls där bakom, för att sedan återvändande ha med sig därifrån en trascendent kvalitet av på en och samma gång ren agens och tidlös vila; så att man kunde säga att den universella stickmaskinen (som naturligtvis bland sina frambringade illusioner även, låt vara sparsamt, frambringar den stora konsten såsom en) i och med en sådan konstskapelse likväl tvingas att partiellt koppla av från sitt primärfabrikat för att för en stund, trots allt, verkligen brodera i guld och purpur."


VI


Den konservativa parnassistiska konst- och litteraturromatiken vid sekelskiftet 1900 ignorerade helt modernismens framväxt och dess nu-syn på tiden, dess människosyn och dess framåtsträvande (detta oavsett om det i-sig-i-nuet var bra eller dåligt) - men modernismen var en existerande storhet att räkna med: tiden de levde i "løbte løbsk" och fjärmade åtminstone de sydsvenska litterära lärdomsjonglörerna från de i tiden rådande realiteterna. För det är väl till denna kategori som den i övrigt eminente språkhanteraren och uppenbarligt månglärde skriftställaren Frans G. Bengtsson har att räknas till: som så långt in på 1900-talet klargör sin anmärkningsvärda konstsyn genom författarskapen hos Joseph Conrad och Walter Scott...

Även om Walter Scott var oerhört populär på sin tid var han mot slutet av 1900-talet inte längre på modet, men detta hindrar inte att det också förhåller sig så som Malcolm Barber skriver i "Det nya ridderskapet", med undertiteln "Tempelherreordens historia" (svensk översättning av Joachim Retzlaff [och med en ytterligt läsvärd inledning av Dick Harrison], Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 1996,1997):
"... romantiska historiska romaner förblir en stapelvara på den skönlitterära marknaden och Scotts framställning av det sena 1100-talets England som en värld söndersliten av fiendskapen mellan högdragna normandiska erövrare och en förbittrad saxisk allmoge är fortfarande välkänd liksom hans berömda persongalleri: kung Rikard, egensinnig och ibland oansvarig, men med hjärtat på det rätta stället; hans förrädiska och ränksmidande bror prins Johan; och Robin Hood och hans män, som är fredlösa bara för att de står för de rätta värdena, för rättvisa och hederlighet."

I dag, då medeltidsintresset står i sitt flor, har en annan och uppenbarligen mer historienära, mer eller mindre fiktiv historisk litteratur blivit populär. Den har dock huvudsakligen helt andra underliggande och berättartekniska grepp kopplade till sin förefintlighet än den romantiskt-mystiska som på sin tid presenterades av Walter Scott; och att dessa är helt andra beror givetvis på att de utgår från vår tids syn på då-et ur vårt mer öppna, kommunikativa och uttalade politiskt-krassa 2000-tal.
Emellertid återstår det att se om essäistiken om denna vår tids historiska romaner språkligt kan komma att konkurera med den intellektuellt stimulerande och spänstiga underhållningslitteratur som Frans G. Bengtsson presterade.

Att tidigare författare, som var föregångare till den genre som skulle formas av Scott, inte "hade en läsekrets som kom i närheten av sir Walter Scotts" - vilket Malcolm Barber skriver - kan på intet vis betvivlas.
Men att det, tillsammans med den ohöljda beundran för Joseph Conrads psykologiserande konstsyn, i Walter Scotts senare läsekrets också skulle finnas en så kvalificerad läsare och beundrare som Frans G. Bengtsson, vars estetiskt-etiskt präglade författarskap i essäerna om dessa, långt in på 1900-talet kunde förlägga en redan då ur konsthistoriskt perspektiv uppenbart obsolet mening, är lika väl värt att lägga märke till som att förvånas över.

Från en sida sett ger det kanske inte full rättvisa åt Frans G. Bengtssons föreställningar i hans författarskap och konstsyn att ur 2000-talets perspektiv förhålla sig undrande över en uppfattning som grundlagts ett århundrade innan - men, på den andra sidan kom ju denna uppfattning att förläggas i tryck medan Frans G. Bengtsson ännu levde - och, märkligt nog, denna hans otidsenliga föreställningsvärld tycks ju till inte ringa del fortfarande ha en viss livaktighet - inte minst i den sydsvenska provinsens konst- och litteraturkretsar.

Sådant är inte bara värt att olustigt förvånas över utan leder också till en slutsats uttryckt i navigationstekniska termer: möjligen har alltså all denna ävlan och all denna författarmöda gett dess litteratur en avsevärd fart genom vatten - men praktiskt taget ingen fart över grund: alltså inte mycket, men ändå alldeles för mycket, men inte mer än Joseph Conrads l´art pour l´art; eller för den delen: "for the mere winning of a longitude".

För Frans G. Bengtssons del ändrades det dittillsvarande - glädjande nog - genom hans "Röde Orm" (1941-45) som i hög grad hade en utomordentlig fart både genom vatten och över grund - och om än på ingen annan stäv än på den språk- och berättartekniska - så seglar Röde Orm fortfarande för fulla segel storligen vidare.

 

© 2004 Bengt Rooke och Rooke Time.
Artikeln får citeras om källan anges.